De erkenning van Fost Plus als Belgisch organisme voor sortering en recyclage werd met vijf jaar verlengd.

De erkenning van Fost Plus als Belgisch organisme voor  sortering en recyclage werd met vijf jaar verlengd.

Vandaag, 21 december, kreeg Fost Plus haar nieuwe erkenning van de drie gewesten voor de komende vijf jaar. Dankzij deze erkenning zal België leider blijven in Europa en zelfs ruimer wat betreft de verpakkingskringloopeconomie. 

Fost Plus klaar voor de uitdaging van de nieuwe erkenning

Omdat zijn huidige erkenning afloopt op het einde van dit jaar had Fost Plus in juni 2018 een globale en ambitieuze erkenningsaanvraag ingediend bij de Interregionale Verpakkingscommissie om het bestaande recyclagesysteem voor huishoudelijk verpakkingsafval nog efficiënter te maken. Na zes maanden diepgaande en constructieve besprekingen tussen alle deelnemende partijen is er een erkenning opgesteld op maat van de maatschappelijke, milieugerelateerde en economische uitdagingen die gepaard gaan met het verpakkingsdossier.

Fost Plus is verheugd dat alle stakeholders hetzelfde doel nastreven: zoveel mogelijk verpakkingen inzamelen en een zo hoog mogelijk recyclagepercentage nastreven op basis van een zo efficiënt mogelijk ophaalscenario. Er is niet de minste twijfel dat het in de erkenning vastgelegde kader de invoering van een duurzaam beheer van het huishoudelijk verpakkingsinval ondersteunt en ervoor zal zorgen dat België aan de top blijft staan van de kringloopeconomie van de huishoudelijke verpakkingen.
De verwezenlijking van dit nieuwe, ambitieuze kader vereist aanzienlijke financiële investeringen door de ondernemingen, dit bovenop o.a. de extra uitgaven voor de uitrol van de nieuwe blauwe zak. De ondernemingen die lid zijn van Fost Plus zijn zich daarvan bewust en zijn bereid hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ze willen namelijk een efficiënte recyclageoplossing bieden voor alle verpakkingen die op de markt worden gebracht. Zo is de uitbreiding van de plastic fractie in de PMD-zak een van de prioritaire dossiers die de twee volgende jaren gerealiseerd zal worden.

Daarnaast ondersteunt de Interregionale Verpakkingscommissie de strategie van Fost Plus om het sorteren en recycleren van verpakkingen buitenshuis en on-the go verder te zetten, nl. het verdubbelen van de gecapteerde hoeveelheden.
Fost Plus wil het gebruik van recycleerbare verpakkingen sterker promoten door de bijdrage voor het Groene Punt te bepalen volgens een eco-modulatieprincipe. De Commissie wil Fost Plus in deze nieuwe tariefbenadering aanmoedigen.
Patrick Laevers, Managing Director van Fost Plus: “Voor de uitvoering van deze nieuwe erkenning zal Fost Plus met open vizier de dialoog en het overleg met alle betrokken actoren voortzetten om samen tot een evenwichtige modus operandi te komen.”

De leden van Fost Plus zijn tevreden met de weg die het pas opnieuw erkende organisme is ingeslagen om te reageren op de uitdagingen van een moderne wereld en een concreet en ambitieus antwoord te ontwikkelen op de verwachtingen van de consumenten, de maatschappij en de politieke wereld. 

Download hier het persbericht