Facturatie

Alle details van de bestelbonnen/facturen zijn terug te vinden op MyFost in de module ‘facturatie’.

Facturatie gelinkt aan tonnages

Als ophaler

Een bestelbon wordt verstuurd voor alle leveringsbonnen:

  • die volledig zijn, inclusief verdeling over gemeentes/recyclageparken en de individuele wegingen voor glasbollen;
  • die gevalideerd zijn door alle partijen.

Na ontvangst van de bestelbon, stuurt u de factuur rechtstreeks op naar Fost Plus. Indien het bedrag en de vermeldingen op de factuur overeenkomen met die op de bestelbon, wordt een tijdige betaling gegarandeerd.

Voor eventuele correcties op een later tijdstip zal eveneens een correctie in de facturatie gebeuren.

Overslag, sorteercentrum

Voor alle leveringsbonnen, gevalideerd door alle partijen, zal een bestelbon verstuurd worden.

U stuurt de factuur rechtstreeks op naar Fost Plus. Indien het bedrag en de vermeldingen op de factuur overeenkomen met die opde bestelbon, dan wordt een tijdige betaling gegarandeerd.

Verwerver

Voor alle leveringsbonnen, gevalideerd door alle partijen, zal een factuur verstuurd worden.

 

Facturatie niet gelinkt aan tonnages 

Glasbollen: huur, verplaatsing, reiniging en onderhoud

De factuur wordt opgesteld voor een bedrag dat overeenstemt met:

  • de plaatsing en verhuur van glasbollen, overeenkomstig de gegevens in de online applicatie;
  • reiniging en onderhoud van de glasbollen;
  • de reiniging van de sites van de glasbollen.

Voor de facturatie wordt steeds gerekend met het aantal glasbollen op de eerste dag van de maand waarop de factuur betrekking heeft.

Containers: huur

De factuur wordt opgesteld voor een bedrag dat overeenstemt met het aantal containers in de recyclageparken op de eerste dag van de maand waarop de factuur betrekking heeft.